Ta strona używa plików cookie w celach statystycznych oraz opcjonalnie do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Kliknij zielony przycisk aby zamknąć ten komunikat:

Statut Sołectwa Mielęcin

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX / 161/ 2005

Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2005 roku

z późniejszymi zmianami,

stan obowiązujący w dniu 5. czerwca 2011 roku

 Statut Sołectwa Mielęcin

(ujednolicony)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Mielęcin.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym;

2) Statutu Gminy Człopa;

3) niniejszego Statutu.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Człopa;

2) sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Mielęcin w Gminie Człopa;

3) statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Człopa;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Człopie;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;

6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Mielęcin w Gminie Człopa;

7) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Mielęcin;

8) Radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bukowo w Gminie Człopa.

 § 3.

Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej, a jego działalność społeczno-gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy.

 § 4.

Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym Statucie.

 § 5.

Zgodnie z przepisami prawa Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych.

 § 6.

Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołectwa.

 

 

Rozdział II

 Nazwa i obszar

§ 6.

1. Obszar Sołectwa Mielęcin obejmuje miejscowości: Mielęcin, Trzcinno.

2. Zmiana podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub danego sołectwa.

 

 Rozdział III

Zakres działania Sołectwa

§ 7.

Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.

 § 8.

1. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania;

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego oraz estetyki wsi;

3) decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu uchwałą Rady Miejskiej w Człopie, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

4) podejmowanie inicjatyw społecznych i ich realizacja;

5) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;

6) wspomaganie gminy w realizacji jej zadań;

7) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

8) rozpatrywanie innych spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;

9) współdziałanie z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania.

 § 9.

Sołectwo może wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy.

 

Rozdział IV

 Organy Sołectwa

§ 10.

1. Organami Sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys.

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

3. Sołtys jest organem wykonawczym.

4. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 § 11.

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

 

Rozdział V

 Zasady i zakres działania organów Sołectwa

 

Zebranie wiejskie

§ 12.

Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy zamieszkali na stałe na terenie Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

 § 13.

Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:

1) inicjatywy uchwałodawczej;

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;

3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;

4) udziału w głosowaniu;

 § 14.

1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków;

2) uchwalanie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz programów działania;

3) określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu;

4) podejmowanie uchwał mających charakter opinii, w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa;

5) opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach lokalnych sołectwa;

6) przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa;

7) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

a) planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,

b) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,

c) budżetu gminy na dany rok,

d) spraw dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie;

8) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych;

9) wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ gminy.

 § 15.

1. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) Rady Sołeckiej;

2) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

3) Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Człopa;

4) radnych z terenu sołectwa.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz, w razie niewykonania tej czynności przez Sołtysa w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie.

3. Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa Rozdział VI niniejszego Statutu.

 § 16.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

2. Sołtys podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce Zebrania Wiejskiego poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na siedem dni przed terminem zebrania określając cel i termin tego Zebrania.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek uprawnionych, o których mowa w § 15 ust. 1, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 § 17.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym.

3. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie może odbyć się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu.

4. Zebranie Wiejskie odbywające się w II terminie jest prawomocne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby uprawnionych do udziału w Zebraniu.

 § 18.

1. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys.

2. W przypadku nieobecności Sołtysa, obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obrady Zebrania prowadzi członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu złożonego przez Sołtysa lub innego inicjatora Zebrania.

5. Porządek obrad każdego Zebrania powinien zawierać sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii Zebrania poprzedniego, które składa Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

 § 19.

1. Prowadzenie obrad Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;

2) udzielania głosu poza kolejnością;

3) odebraniu głosu;

4) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

5) żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Prowadzący Zebranie nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

 § 20.

1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać: datę zebrania, ilość uprawnionych do głosowania, ilość biorących udział w zebraniu, teksty wniosków, uchwał, opinii i wyniki głosowania, sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania. Do protokołu dołącza się podpisaną listę obecności.

3. Protokół sporządza i podpisuje prowadzący Zebranie.

4. Protokoły z Zebrań Wiejskich Sołtys przechowuje przez okres co najmniej dwóch kadencji.

5. Kopie protokołu przekazuje się, w terminie do 7 dni po odbyciu Zebrania, Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

6. W przypadku zgłoszonych uchwał, wniosków, opinii Burmistrz, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

7. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

8. Protokół z Zebrania Wiejskiego jest jawny, każdy ma prawo wglądu do tego protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

 

Sołtys i Rada Sołecka

§ 21.

1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi ważnymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje członek rady sołeckiej przez nią wyznaczony.

 § 22.

1. Sołtys:

1) zwołuje i prowadzi Zebranie Wiejskie;

2) zaprasza na zebranie radnych z terenu sołectwa oraz przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych zainteresowanych problematyką sołectwa;

3) przygotowuje projekty uchwał;

4) kieruje realizacją uchwał Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej;

5) działa stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego;

6) potwierdza okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają i dopuszczają przepisy prawa;

7) wykonuje inne zadania należące do Sołtysa z mocy obowiązujących przepisów;

8) uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej na jej zaproszenie oraz w naradach sołtysów;

9) współpracuje z Radą Miejską, Burmistrzem i radnymi z terenu sołectwa w realizacji zadań sołectwa;

10) prowadzi dokumentację zawierającą m.in. Statut Sołectwa, protokoły z zebrań wiejskich oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa;

11) składa co najmniej raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozdanie ze swojej działalności.

 § 23.

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która składa się z 4 osób.

2. Rada Sołecka działa kolegialnie.

3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

5. W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczy Radny wybrany z okręgu wyborczego, do którego należy Sołectwo.

6. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wybrany członek Rady Sołeckiej.

7. Rada Sołecka w szczególności:

1) współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2) inicjuje działania społecznie pożyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;

3) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

4) współuczestniczy w przygotowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego, projektów uchwał, opinii, wniosków itp.

 

Rozdział VI

 Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej

§ 24.

1. Prawo wybierania Sołtysa i Rady sołeckiej przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo wyborcze, która zamieszkuje na obszarze sołectwa.

2. Wybranym na funkcję Sołtysa lub członka Rady sołeckiej może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania, o którym mowa w ust. 1.

3. Zebranie wiejskie dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego.

4. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 § 25.

1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku wymaganego quorum w I terminie, wybory Sołtysa i Rady sołeckiej przeprowadza się w II terminie, po upływie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania, bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporządza się listę obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

4. Prowadzący Zebranie Wiejskie zwołane dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej stwierdza prawomocność Zebrania podając powyższe do protokołu.

 § 26.

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) sprawdzenie kart do głosowania pod względem ich ilości i poprawności sporządzenia;

2) omówienie zasad głosowania;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) ustalenie wyników głosowania;

5) sporządzenie protokołów o wynikach głosowania;

6) ogłoszenie wyników wyborów.

 § 27.

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych do Burmistrza między dniem ogłoszenia wyborów, a dniem poprzedzającym dzień głosowania.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje kandydat na sołtysa lub członka rady sołeckiej osobiście, bądź przez osobę upoważnioną.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się listę z podpisami co najmniej 10 osób popierających kandydata na sołtysa bądź członka rady sołeckiej.

4. Kandydatem na Sołtysa i członka Rady sołeckiej nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne.

5. Mieszkańcy głosują na kartach do głosowania, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.

6. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

7. Członek zebrania potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.

8. Komisja wydaje karty do głosowania opatrzone pieczęcią Burmistrza.

9. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

10. Głosowanie obywa się poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania znaku x obok nazwisk: jednego z kandydatów na sołtysa i czterech z kandydatów na członków Rady sołeckiej. Karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w inny sposób poczytuje się za głos nieważny.

11. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

 § 28.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 § 29.

1. Sołtys i członkowie Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 powinien być złożony co najmniej przez 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

3. Rada Gminy odwołuje Sołtysa, jeżeli dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego pełnienie obowiązków Sołtysa.

4. Burmistrz może wystąpić do Zebrania Wiejskiego o odwołanie Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

5. Wniosek o odwołanie wymaga uzasadnienia. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu.

6. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych.

 § 30.

1. W przypadku odwołania lub złożenia rezygnacji przez Sołtysa, Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa w terminie 1 miesiąca.

2. Jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało nie więcej jak 6 miesięcy przepisu ust. 1 nie stosuje się, a obowiązki sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej przez nią wskazany.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady sołeckiej, Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a wybory przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.

4. Kadencja Sołtysa i członków Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

 

Rozdział VII

Gospodarka mieniem i gospodarka finansowa Sołectwa

§ 31.

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Wydatki sołectwa obejmują finansowanie określonych prac lub przedsięwzięć, o których mowa w § 8 niniejszego Statutu oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

 § 32.

1. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele i w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy.

2. W terminie do 30 września każdego roku Sołtys przedkłada Burmistrzowi plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien być uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

 § 33.

1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa.

2. Jeżeli sołtys nie może pełnić swoich obowiązków, Burmistrz wyznacza osobę upoważnioną do dysponowania środkami sołectwa na czas określony, nie dłuższy niż czas trwania przerwy w pełnieniu obowiązków przez sołtysa.

 § 34.

1. Rada Gminy może odrębną uchwałą przekazać sołectwu część mienia komunalnego do zarządu.

2. Sołectwo zarządza mieniem, o którym mowa w ust. 1 w granicach określonych przez Radę Gminy.

3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zarządu, polegające na:

1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;

3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów.

4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego dochody przekazywane są do budżetu gminy.

5. Uzyskane przez sołectwo dochody zwiększają wydatki sołectwa w danym roku.

 

Rozdział VIII

 Formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa

§ 35.

1. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością sołectwa są Rada Miejska i Burmistrz.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Organy nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty, żądania złożenia ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w określonej sprawie dotyczącej sołectwa oraz prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów sołectwa.

4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

5. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Gminy na wniosek Burmistrza.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 36.

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane wyłącznie uchwałą Rady Miejskiej w Człopie.