بررسی استفاده از دستگاه های حفاظتی برای کارگران معدن در نیجریه