مسائل مربوط به سلامت و ایمنی در کارخانه های تولید کارخانه