استفاده خط خرد سنگ کوچک در چین برای فروش هنوز هم عامل