مشکل از استخراج مواد معدنی و اثر اقتصادی اجتماعی آن