استخراج اطلاعات در خرد کردن و همچنین کسب و کار در دسترس