ارزیابی اثرات زیست محیطی استخراج استعماری قبل در پیش استعماری آفریقا