که دستگاه مورد استفاده برای تعیین مقدار کربنات کلسیم مورد استفاده در سنگ آهک