فرآیند برای درمان قطران زغال سنگ و یا زغال سنگ زمین تار