شرکت های استخراج معدن و مهندسی صنایع در آفریقای جنوبی