استخراج از معادن به عنوان یک٪ 25٪ 27٪ 27 تولید ناخالص داخلی لیبی