نمودار و توضیح سنگ زنی حالت دستگاه از شکل گیری و انواع