استخراج از معادن، استخراج از معادن استان در جنوب آفریقا