ساخت و سازه زباله است آن را مناسب برای کاشی بازیافت