اثر استخراج غیر قانونی در سلامت دانش آموزان در غنا