تکنیک های پیش پردازش های مختلف در فرآوری مواد معدنی