اندازه گیری کنترل برای تجهیزات از کارگران معدن در مقیاس کوچک