است یک ماشین است که می تواند درهم شکستن بتن وجود دارد