که معدن در آفریقا است بزرگترین ذخیره سنگ به خاک برداری