شرکت در چین به دنبال سرمایه گذاری مشترک بر روی سنگ آهن