اثر در شهرهای که توسط شرکت معدنی جبران دوباره به سامان