اجرایی بخشی برای استخراج معادن و ساخت شرکت توسعه صنعتی