بودجه بندی برای استخراج از معادن در مقیاس کوچک در غنا