با استفاده از یا برنامه های کاربردی از کرنش سنج در صنعت معدن