مشکلات معدن مربوط به همپوشانی نهادی از نهادهای معدن در غنا