مواد خام، انتظار: کاهش نسبت به پایان رسید محصول در تصمیم شن و ماسه