ظرفیت دستگاه پمپاژ برای استخراج از معادن در مقیاس کوچک