تلویزیون صفحه تخت در حال حرکت جعبه آمپر. کیت فوم آمپر