می توانید یک سنگ مرمر و سماق برای رنگ کوارتز استفاده می شود