ارزیابی توسعه و تاثیر صنعت معدن در بریتانیا غرب آفریقا