چرا گیاهان زمانی که مردم شروع به استخراج شن می میرند