حمل سنگ آهک با استفاده از تجهیزات سنگین ارزیابی ریسک