به طور متوسط ​​ملی برای خانواده سلطنتی از سنگ معدن