589 2012 آدرس ایمیل شرکت خرید و فروش در تجهیزات ساخت و ساز ترکیه