جای پای ایده آل از روی صفحه نمایش ارتعاشی با تولید ماهانه 20000 مس متر