چگونه بسیاری از کارخانه های تولید شکر در هند هستند