می خواهم به خرید توپ آسیاب آمپر خریدار. وارد کننده