آمپر قهوه ای مورد استفاده، شارپ آمپر چرخ سطح خودکار