است که سازمان با استفاده از داده کاوی و نظارت بر تماس