برخی از افکار در کارخانه های تولید رئيس جمهور سفر به چین