تولید کنندگان آسیاب بادی آمپر؛ آمپر تامین کنندگان آسیاب بادی