انواع کارخانه های تولید در زغال سنگ سیستم حمل و نقل