توانایی های جسمی و ذهنی از سرپرست گیاهی برای مصالح