همچنین داده های کل برای پردازش پرس و جو و اندازه دانه ها