چرا مواد معدنی استخراج و پردازش برای استخراج فلزات