شغل در کارخانه های پنبه اکرم (ص) محدود لاهور پاکستان