غربالگری آمپر؛ آمپر خرد کردن راه حل با مسئولیت محدود