نرخ استهلاک به عنوان در هر شرکت ماشین خرد کردن عمل می کنند