معدن و زمین شناسی کارآموزی برای دانشجویان دوره کارشناسی، در آفریقای جنوبی