خطرات مواجه می شوند در کسب و کار استخراج معادن و راه حل